قسمت دوم : محصولات نباتی

1 – در این قسمت اصطلاح "گلوله یا حبه" (Pellets) به محصولات عرضه شده به شکل استوانه ، گلوله کوچک و همانند اطلاق می‌شود که خواه فقط با فشار و خواه با افزودن یک چسباننده که نسبت وزنی آن از 3 درصد بیشتر نباشد "به هم فشرده" (Agglomerated) شده باشد.

فصل ششم: نباتات زنده و محصولات گلکاری درختان و سایر گیاهان زنده؛ ریشه‌ها و همانند؛

یادداشت‌ها.

1 – با رعایت جزء دوم شماره 01 06 این فصل منحصرا شامل محصولاتی می‌شود که معمولا به وسیله درختکاران، نهالکاران، یا گلکاران به منظور کشت یا زینت عرضه می‌شود  ولی سیب‌زمینی، پیاز خوراکی، سیر، موسیر خوراکی و سایر محصولات فصل 7 از این فصل مستثنی می‌شوند.

2 – دسته‌گل، سبدگل، تاج‌گل و سایر اشیاء همانند به گل‌ها یا برگ‌های مذکور در شماره‌های 03 06 ...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل هفتم: سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

یادداشت‌ها.

1 – این فصل شامل محصولات علوفه‌ای شماره  14 12 نمی‌شود.

2 -  در شماره‌های 09 07، 10 07، 11 07، 12 07، عنوان «سبزیجات» شامل قارچ‌ها، قارچ دنبلان، زیتون ، کبر یا لگجی (Capers)، کدوی مسمایی، کدوی تنبل، بادمجان، ذرت شیرین (Zea mays Var Saccharata))، فلفل فرنگی (ازنوع Capsicum یا از نوع Pimenta)، شبت و مرزه و نباتات جالیزی...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل هشتم: میوه‌ها و مغزهای خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه

یادداشت‌ها.

1 – این فصل شامل میوه‌ها و مغزهای غیرخوراکی نمی‌شود.

2 – میوه‌ها و مغزهای سرد کرده باید در همان شماره‌های مربوط به میوه‌ها و مغزهای تازه طبقه‌بندی شوند.

3 – میوه‌ها و مغزهای خشک کرده مشمول این فصل ممکن است جزئا دوباره آبدار شده (Rehydrated) یا برای مقاصد ذیل عمل آمده باشند:

الف – برای حفاظت یا پایداری اضافی ...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل نهم: قهوه، چای، ماته و ادویه

یادداشت‌ها.

1 – مخلوط محصولات شماره‌های 04 09 لغایت 10 09 به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف – مخلوط دو یا چند محصول از یک شماره تعرفه در همان شماره طبقه‌بندی می‌شود؛

ب - مخلوط دو یا چند محصول شماره‌های مختلف در شماره 10 09 طبقه‌بندی می‌شود.

افزایش مواد دیگر به محصولات شماره‌های 04 09 لغایت 10 09 ...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل دهم: غلات

یادداشت‌ها.

1 – الف – محصولات مذکور در شماره‌های این فصل تنها وقتی مشمول این شماره‌ها می‌شوند که دارای دانه باشند، حتی در شاخه یا روی شاخه.

ب – این فصل شامل دانه‌هایی که مقشر شده یا به نحوه دیگری کار شده‌اند، نمی‌شود. با وجود این برنج پوست کنده، سفید شده، صیقلی شده، براق شده، در اتوو (Etuve) خشکانده شده (Parboiled) یا به صورت خرده برنج، در شماره 06 10 طبقه‌بندی می‌شود.

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل یازدهم: محصولات صنعت آردسازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – مالت بو داده، آماده شده برای مصرف به عنوان بدل قهوه (شماره‌های 01 09 یا 01 21 بر حسب مورد)؛

ب – آرد، بلغور، زبره یا نشاسته و فکول‌های آماده شده مشمول شماره 01 19؛

ج – کورن فلیکز (Corn flakes) و سایر محصولات مشمول شماره 04 19...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل دوازدهم: دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

یادداشت‌ها.

1 – هسته و مغز هسته میوه نخل، پنبه دانه، تخم کرچک، تخم کنجد، دانه خردل، تخم گلرنک یا زعفران کاذب (Safflower seeds)، دانه خشخاش و دانه کاریته (Karite nuts)، مخصوصا به مفهوم شماره 07 12 دانه‌های روغن‌دار محسوب می‌شوند. برعکس، محصولات شماره‌های 01 08 و 02 08 و همچنین زیتون (فصل 7 یا فصل 20) از این شماره مستثنی می‌شود.

2 – شماره 08 12 نه تنها شامل آرد و زبره‌های روغن گرفته نشده می‌شود بلکه آردها و زبره‌هایی را که قسمتی از روغنشان گرفته شده...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سیزدهم: انگم‌ها؛ صمغ‌ها، رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

یادداشت‌ها.

1 – شماره 02 13 «بویژه» شامل عصاره شیرین بیان، عصاره بابونه گاوی، عصاره رازک، عصاره صبر زرد و تریاک می‌شود. برعکس، از این شماره مستثنی می‌شود:

الف – عصاره شیرین بیان که بر حسب وزن بیش از ده درصد ساکاروز داشته باشد یا به شکل شیرینی عرضه شود (04 17)؛

ب – عصاره مالت (شماره 01 19)؛

ج – عصاره‌های قهوه چای یا ماته (شماره 01 21)...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده

یادداشت‌ها.

1 – مواد و الیاف نباتی از انواعی که بیشتر برای ساخت منسوجات به مصرف می‌رسد، به هر نحوی که آماده شده باشد و همچنین مواد نباتی که مورد عملیات مخصوص قرار گرفته تا منحصرا به عنوان مواد نسجی به مصرف برسد از این فصل خارج و در قسمت یازدهم طبقه‌بندی می‌شود.

2 – شماره 01 14 «بویژه»Bamboo (حتی دو نیم شده، اره شده از درازا، بریده شده به طول، گرد شده در دو انتها، سفید کرده، عایق شده در مقابل آتش، صیقلی شده یا رنگ شده)، ترکه‌های دو نیم شده...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها