قسمت اول : حیوانات زنده، محصولات حیوانی

1- در این قسمت هر ذکری از جنس یا گونه خاصی از یک حیوان، جز در مواردی که مقررات مغایری باشد، در مورد نتایج آن قابل اجرا است.

2- هر ذکری از محصولات (خشک کرده) یا (خشک شده) در این نمانکلاتور جز در مواردی که مقررات مغایری باشد، شامل محصولات آب گرفته، تبخیر شده، یا خشک شده در اثر برودت نیز می شود.

فصل اول: حیوانات زنده

یادداشت.

1- این فصل شامل تمام حیوانات زنده است به استثنای:

الف - ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، شماره های 0301، 0306، 0307، یا 0308،

ب - کشت های موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره 3002،

ج - حیوانات شماره 9508

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی

مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - محصولات از انواعی که در شماره‌های 01 02 لغایت 08 02 یا 010 02 توصیف شده، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان:

ب – روده، بادکنک و شکمبه حیوانات (شماره 04 05) و همچنین خون حیوان (11 05 یا 02 30): یا

ج – چربی‌های حیوانی: غیر از محصولات شماره 09 02 (فصل 15).

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سوم: ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – پستاندارن مشمول شماره 06 01:

ب – گوشت پستانداران مشمول شماره 06 01 (شماره‌های 08 02 یا 10 02):

 ج – ماهی‌ (از جمله جگر، تخم و منی)، قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، مرده که نوعا یا به حالتی که عرضه می‌شود برای خوراک انسان قابل مصرف نباشد (فصل 5): آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه ( pellets) ماهی‌ها یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل چهارم: شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی

1 – شیر چربی نگرفته و شیری که چربی آن جزئا یا کلا گرفته شده باشد به عنوان شیر تلقی می‌شود.

2 – به مفهوم شماره 05 04:

الف – واژه «کره»به کره طبیعی، کره آب پنیر (کره لاکتوسر «whey») یا کره «دوباره ترکیبی» (تازه، نمک‌زده یا ترشیده (Rancid)، همچنین کره در ظروف کاملا مسدود) اطلاق می‌شود که منحصرا از شیر مشتق گردیده و میزان مواد چرب شیر آن از لحاظ وزن بیش از 80 درصد ولی از 95 درصد بیشتر نباشد و حداکثر میزان مواد غیرچرب جامد شیر از لحاظ وزن 2 درصد و حداکثر میزان آب...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل پنجم: سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند

1- مشمول این فصل نمی شود؛

الف - محصولات خوراکی ( غیر از روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، به صورت کامل یا قطعه قطعه شده، و خون حیوانات، مایع یا خشک شده)؛

ب -  پوست آماده مصرف انسان یا پوست ها (شامل خز) غیر از محصولات شماره 0505 و دم قیچی و آخال مشابه از پوست های دباغی نشده شماره 0511 (فصل 41 یا 43)

ج - مواد اولیه نسجی حیوانی، غیر از موی اسب (Horsehair) (قسمت یازدهم)؛ یا

د -گره آماده یا کلاله برای جاروب و قلم مو (شماره 9603).2

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها