قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیر آلی؛ ترکیبات آلی یا غیر آلی فلزات گرانبها، عناصر رادیواکتیو، فلزات خاک‌های کمیاب و ایزوتوپ‌ها

یادداشت‌ها.

1– جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد شماره‌های این فصل فقط شامل محصولات زیر است:

الف – عناصر شیمیایی مجزا و ترکیبات با ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شوند خواه این محصولات دارای ناخالصی باشد یا نباشد؛

ب – محصولات بند الف بالا حل شده در آب؛

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل بیست و نهم: مواد شیمیایی آلی

یادداشت‌ها.

1 – جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد، شماره‌های این فصل فقط شامل محصولات زیر است:

الف – ترکیبات آلی با ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود، خواه این ترکیبات دارای ناخالصی باشد یا نباشد؛

ب – مخلوط‌های ایزومرها از ترکیبات آلی واحد (خواه این مخلوط‌ها ناخالصی‌هایی در برداشته یا نداشته باشد)، به استثنای مخلوط‌های ایزومرهای هیدروکربورهای آسیکلیک (غیر از استرائوایزومرهاStereoisomeres)، اشباع شده یا نشده...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی ام: محصولات دارویی

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – غذاها یا نوشابه‌ها (از قبیل پرهیزی، غذاهای مخصوص مبتلایان به بیماری قند یا غنی‌شده، مکمل‌های غذایی نوشابه‌های مقوی و آب‌های معدنی)، غیر از فرآورده‌های مغذی که از طریق داخل ورید تجویز می‌شوند (قسمت چهارم)؛

ب – فرآورده‌هایی مانند قرص‌ها، آدامس‌های جویدنی یا قرص‌های زیر پوستی (سیستم جذبی پوستی)، که به منظور کمک به سیگاری‌ها جهت ترک سیگار مورد استفاده قرار می‌گیرند...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و یکم: کودها

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – خون حیوان مشمول شماره 11 05؛

ب – محصولات با ساخت شیمیایی مشخص که به صورت مجزا عرضه شوند، غیر از آنهایی که در یادداشت 2 الف، 3الف، 4 یا 5 الف ذیل توصیف شده است؛ یا...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و دوم: عصاره‌های دباغی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ مواد رنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مواد رنگ کننده (Colouring)؛ رنگ‌ها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – عناصر یا ترکیبات دارای ساخت شیمیایی مشخص که مجزا عرضه شوند (به استنثای آنهایی که با مشخصات شماره 03 32 یا 04 32 تطبیق می‌کند، محصولات غیرآلی از انواعی که به عنوان نورتاب (Luminophore) (شماره 06 32) استعمال می‌شود، شیشه‌های حاصل از کوارتز ذوب شده یا از سایر سیلیس‌های ذوب شده به اشکال مورد نظر در شماره 07 32 همچنین مواد رنگی و سایر مواد رنگ کننده که به اشکال یا در بسته‌های مخصوص خرده‌فروشی مشمول...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و سوم: روغن‌های اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده‌های آرایش

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف –اولئورزین‌های (رزین‌های روغنی Oleoresines) طبیعی یا عصاره‌های نباتی مشمول شماره 01 13 یا 02 13؛

ب – صابون‌ها و سایر محصولات مشمول شماره 01 34؛ یا

ج – اسانس‌های تربانتین، از چوب کاخ یا از کاغذسازی با سولفات و سایر محصولات مشمول شماره 05 38.

2 – به مفهوم شماره 02 33 اصطلاح «مواد معطر» منحصرا مواد...

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و چهارم: صابون، مواد آلی تانسیواکتیو، فرآورده‌ها برای شستشو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی،موم‌های آماده، فرآورده‌های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی یا روغن‌های حیوانی یا نباتی از انواعی که به عنوان فرآورده‌هایی که برای بیرون آوردن از قالب به مصرف می‌رسد (شماره 17 15)؛

ب – ترکیبات با ساخت شیمیایی مشخص و مجزا؛ یا

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم‌ها

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف – مخمرها (شماره 02 21)؛

ب – مواد متشکله خون (غیر از آلبومین خون آماده نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری)، داروها و سایر محصولات فصل 30؛

ج – فراورده‌های آنزیم‌دار برای پیش‌دباغی (شماره  02 32)؛

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال

یادداشت‌ها.

1 –این فصل شامل محصولات دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شوند، به استثنای آنهایی که  در یادداشت 2 –الف یا 2 –ب زیر منظور شده‌اند، نمی‌شود.

2 – به مفهوم شماره 06 36، منظور از عبارت «اشیاء از مواد قابل اشتغال» منحصرا موارد زیر است:

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

یادداشت‌ها.

1 – این فصل شامل آخال و ضایعات نمی‌گردد.

2 – در این فصل واژه «عکاسی» (Photographic) فرآیندی را توصیف می‌کند که از طریق آن تصاویر قابل رویت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله عمل نور یا سایر اشکال پرتوافکنی روی سطوح حساس به نور تشکیل می‌شوند

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها

فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

یادداشت‌ها.

1 – مشمول این فصل نمی‌شود:

الف –عناصر یا ترکیبات دارای ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شوند به استثنای موارد زیر:

1 – گرافیت مصنوعی (شماره 01شماره 018)؛

2 –حشره‌کش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، کندکنند‌ه‌ها یا بازدارنده‌های جوانه زدن و تنظیم کننده‌های رشد نباتات، گندزداها، و محصولات همانند، عرضه شده به شکل‌ها یا بسته‌بندهای مذکور در (شماره 08 38)؛

اطلاعات بیشتر و مشاهده تعرفه ها